ฟรี

ครู กศน.ตำบล

ชื่อ – สกุล      กานต์พิชชา   นามสกุล  เชยโสภณ  ชื่อเล่น  ต่าย

โทรศัพท์ 087-9952508     E-mail :  [email protected]

­ID : giftzokitty  ­ FACEBOOK : Karnpitcha Chuisophon

Fanpage : กศน.ตำบลพระนอน อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วุฒิการศึกษา  - ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาภาษาญี่ปุ่น

                 - ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

อาชีพ             ครู กศน.ตำบล

สถานที่ทำงาน กศน.ตำบลพระนอน อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา