ฟรี

ประวัติ กศน.ตำบลพระนอน

 • ประวัติความเป็นมาของ กศน.ตำบล
          กศน. ตำบลพระนอน เป็นอาคารเรียนหลังเก่า ของโรงเรียนวัดทอง (สามัคคยานุสรณ์) หมู่ที่ 2 ตำบลพระนอน อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีลักษณะอาคารไม้ 2 ชั้น โดยชั้นล่างเป็นโรงอาหารของโรงเรียน มีระบบสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า น้ำประปา
          ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนครหลวง ได้เล็งเห็นประโยชน์ของอาคารดังกล่าว เพราะยังมีสภาพดีและยังใช้ประโยชน์ได้ จึงได้ดำเนินการประสานงานขอใช้อาคารฯ จากผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทอง (สามัคคยานุสรณ์) ตำบลพระนอน อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอใช้อาคารเป็น ศูนย์การเรียนชุมชนประจำตำบลพระนอน และได้รับการประสานงานจากผู้อำนวยการ และคณะกรรมการ โรงเรียนวัดทอง (สามัคคยานุสรณ์) ตำบลพระนอน ว่าอนุญาตให้ใช้อาคารเป็นศูนย์การเรียนชุมชนประจำตำบลพระนอน
           กศน.อำเภอนครหลวง ได้เสนอร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ กศน. ตำบลพระนอน เพื่อให้ การดำเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ใน กศน.ตำบลพระนอน  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างสูงสุดโดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

คณะกรรมการ กศน.ตำบล
 1. นายสุนทร พระครูถิ่น                              ประธาน
 2. นางเพ็ชรี บูรณะ                                     รองประธาน
 3. นางประนอม บุญเอนก                            กรรมการ
 4. นางนงลักษณ์ อู๊ดเอม                             กรรมการ
 5. นางสมพิศ บุญเอนก                               กรรมการ
 6. นางเยาว์เรศ สอนดี                                กรรมการ
 7. นางปวีณา หงส์โตสวัสดิ์                         กรรมการ
 8. นางรัตนาภรณ์ หวังดี                              กรรมการ
 9. นางสาวกานต์พิชชา เชยโสภณ               กรรมการและเลขานุการ
อาสาสมัคร กศน.ตำบล
 1. นางสาวสุรีย์ กลิ่นผกา                    หมู่ที่  1
 2. นางจินตนา โพธิยานนท์                 หมู่ที่  2
 3. นางทองหล รอดประยูร                  หมู่ที่  2
 4. นางสาวกานต์รวี คำแก้ว                 หมู่ที่  3
 5. นางรัตนา คหินทพงษ์                    หมู่ที่  4
 6. นายบุญมี สอนดี                           หมู่ที่  5
 7. นางรัตนา ฮิโรยะ                           หมู่ที่  6
 8. นางสาวเนตรนภา พัฒนะ               หมู่ที่  6
 9. นางสาวมณี ทับทิมทอง                 หมู่ที่  6
 10. นางสาวโสพิศ นพเก้า                    หมู่ที่  7